”Coaching on ajattelua herättävää ja luovaa kumppanuutta prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen.”

International Coach Federation – ICF Code of Ethics

                                                                                                    

Henkilövalmennus eli coaching

Coaching on yhteistyösuhde, missä valmentaja auttaa valmennettavaa löytämään vahvuutensa ja ottamaan voimavaransa paremmin käyttöön. Coachingin perusajatus on, että valmennettavalla itsellään on ratkaisut haasteisiinsa ja valmentajan rooliksi jää tukea ja haastaa näiden ratkaisujen löytämisessä ja vahvuuksien esille tuonnissa ja niiden edelleen kehittämisessä. Valmennuksella on aina tavoite, mihin pyritään vuorovaikutuksellisessa suhteessa. Tavoite voi olla esimerkiksi urakehityksen suunnan löytäminen tai olemassa olevan työroolin vahvistaminen. Yksilöiden lisäksi valmennettavana voi olla myös kokonainen työryhmä. Lisää tietoa coachingista ICF Finlandin sivuilla.

Business Coachingissa liiketoiminta tai työelämä ovat aina jollakin tavalla läsnä toisin kuin esimerkiksi Life Coachingissa.


Eettinen ohjeistus

Valmentaja noudattaa aina ICF:n (International Coaching Federation) eettistä ohjeistusta kaikessa valmennustyössään, mikä tarkoittaa, että hän:

  • huolehtii, ettei valmennuksessa tule eturistiriitoja ja jos näin on, hän irtautuu itse valmennusprosessista.
  • kertoo rehellisesti tietonsa mukaisesti coachingin tuomista hyödyistä ja itsestään valmentajana.
  • noudattaa ehdotonta luottamuksellisuutta valmennussuhteessa ellei laki vaadi toisin.
  • sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään omaa osaamistaan jatkuvasti.Selkeät roolit

Coaching-prosessissa on kolme roolia:  valmennettava (coachee), valmentaja (coach) ja toimeksiantaja. Toimeksiantaja on taho, jolla on tarve valmennukselle ja joka vastaa kustannuksista – yleensä työnantaja, joka haluaa kehittää työntekijöitään valmennuksen avulla. Valmennettava  asettaa tavoitteet coaching-tapaamisille ja osallistuu aktiivisesti pyrkien kohti tavoitteitaan. Coach vastaa prosessista luoden tilan ja työskentelytavan, joka ohjaa valmennettavaa kohti tavoitteitaan. Aina prosessissa ei ole mukana työnantajaa tai vastaavaa tahoa, silloin valmennettava toimii samalla myös toimeksiantajan roolissa.
Prosessissa on selkeä alku ja loppu

Coaching alkaa kolmikantakeskustelulla, missä sovitaan tavoitteista ja työskentelytavasta, käsitellään roolit, vastuut ja valmennuksen eettisyysperiaatteet. Varsinaisiin valmennuskeskusteluihin osallistuvat valmentaja ja valmenettava. Aloituskeskustelussa sovitaan myös, miten valmentaja on käytettävissä tapaamisten välillä.

Toimeksiantajalla on tavoitteita valmennukselle. Toisaalta valmennussuhde on hyvin luottamuksellinen. Samalla, kun sovitaan valmennuksen tavoitteista, sovitaan miten ja mitä valmennuksesta raportoidaan toimeksiantajalle.

Valmennusprosessi päättyy kolmikantakeskusteluun, jossa käsitellään lopputulokset alussa sovitun raportointitavan ja –tason mukaisesti, arvioidaan valmennusta ja sen tuloksia ja päätetään prosessi. Pitkissä valmennussuhteissa kolmikantakeskusteluja on hyvä pitää myös valmennuksen kestäessä.