Henkilöstön kehittäminen, valmennus, koulutus ja HR-konsultointi

"Minkä kuulet, unohdat. Minkä näet, muistat. Minkä teet, opit." 

Henkilövalmennus eli coaching

Coaching on tavoitteellinen yhteistyösuhde, missä valmentaja auttaa valmennettavaa löytämään vahvuutensa ja ottamaan voimavaransa paremmin käyttöön. Coachingin tehokkuus perustuu siihen, että valmennettavalla itsellään on ratkaisut haasteisiinsa ja valmentajan rooliksi jää tukea ja haastaa näiden ratkaisujen löytämisessä ja vahvuuksien esille tuonnissa sekä niiden edelleen kehittämisessä. Valmennuksella on aina tavoite, mihin pyritään vuorovaikutuksellisessa suhteessa. Tavoite voi olla esimerkiksi urakehityksen suunnan löytäminen tai olemassa olevan työroolin vahvistaminen. Yksilöiden lisäksi valmennettavana voi olla myös yhdessä työskentelevä tiimi tai ryhmä samasta asiasta kiinnostuneita ihmisiä. Lue lisää...


Henkilöstökonsultointi ja -koulutus

Työsuhteen elinkaareen liittyy paljon erilaisia vaiheita ja tapahtumia alkaen rekrytoinnista ja päättyen työsuhteen päättymiseen tavalla tai toisella. Unohtamatta työsuhteen aikaisia kokonaisuuksia kuten työsuhdemuutokset, henkilöstön kehittäminen ja sitouttaminen sekä hyvinvoinnista huolehtiminen.

Juridisessa merkityksessä kaikki vaiheet ovat yhtä tärkeitä ja niihin liittyy monia työnantajan velvollisuuksia ja vastuita. Työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, yhteistoimintalaki, yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki ja työsuojelulaki kaikki yhdessä ja erikseen määrittävät miten työsuhteessa toimitaan oikein ja mitä eri osapuolilta odotetaan. 

Esimiehet ja muut johtajat ovat työnantajan edustajia ja käytännössä huolehtivat työnantajan velvoitteiden täyttymisestä. Työnantajan juridiset vastuut ja velvollisuudet lisääntyvät merkittävästi organisaation koon kasvaessa 20 työntekijän työyhteisöksi ja erityisesti, kun työntekijöitä on 30 tai enemmän. Usein tämän kokoisessa organisaatiossa ei vielä ole omaa työsuhdeasioihin perehtynyttä henkilöä ja moni asia saattaa tulla uutena ja outona tai asioita jää huomaamatta. 

Esimiehet tarvitsevat riittävästi osaamista pystyäkseen täyttämään työnantajan velvoitteet. Kouluttamalla heidät organisaatio varmistaa henkilöstön hyvinvointia, tasapuolista kohtelua sekä esimiesten jaksamista ja motivaatiota. 


Työpajafasilitointi

Englanninkielinen sana facilitate tarkoittaa helpottamista. Työpajatyöskentelyssä osallistujien on helpompi keskittyä olennaiseen eli tekemiseen, kun joku on huolehtimassa siitä, miten tehdään ja edetään. Työpajalla on yleensä myös omistaja, joka haluaa tuloksia - hyviä tuloksia ja tehokkaasti. Kun tekemistä on ohjaamassa (helpottamassa) "ulkopuolinen" fasilitaattori, myös tuloksia kaipaava voi keskittyä päätösten tekoon ja työpajan lopputuloksellisen suunnan ohjaamiseen. Fasilitaattori puolestaan keskittyy vain ja ainoastaan työskentelyprosessiin ilman mielipiteitä sisällöstä tai lopputuloksista. Selkeä roolijako helpottaa tulosten saavuttamista sovituissa aikarajoissa.


Tavoitteena on kehittää organisaation ja sen henkilöstön osaamista ja valmiuksia kaikissa toimeksiannoissa

Paraplyyn toiminta-ajatuksena on kehittää organisaation ja sen henkilöstön osaamista ja valmiuksia eikä pelkästään käydä suorittamassa sovittuja tehtäviä. Valmentava työtapa kuuluu coachingin lisäksi kaikkeen muuhunkin konsultointiin, koulutukseen ja työpajatyöskentelyyn. 

Työyhteisöt ja ihmiset ovat aina yksilöllisiä, joten toimeksiannot ja niiden toteutustapa suunnitellaan aina huolellisesti asiakkaan kanssa. Valmennus,  koulutus, työsuhdeasiat, työpajafasilitointi - otetaan selvää, miten ne voisivat lisätä organisaationne ja henkilöstönne menestystä ja hyvinvointia!


Yhteystietoihin...