Asiakasrekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§


Rekisterinpitäjä: 
Paraplyy, Tammihaantie 2 A 10, 02940 Espoo  

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: 
Leena Helenius, leena.helenius@paraplyy.fi, 040 533 5526

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 
Asiakkaiden tietoja käsitellään asiakashankinnassa, toimeksiantojen suorittamisessa ja laskutuksessa.

Rekisterin tietosisältö: 
Asiakkaan nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja laskutustiedot. Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskutuksesta.

Säännönmukaiset tietolähteet: 
Asiakkaan yksilöinti- ja laskutustiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Palveluihin, niiden toimittamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot syntyvät toimeksiannoissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: 
Tietoja ei luovuteta Paraplyyn ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet: 
Manuaalinen aineisto säilytetään Paraplyyn toimistotiloissa toimintaosoitteessa ainoastaan yrityksen omistajan (Leena Helenius) saatavilla. Sähköisesti säilytettävä aineisto sijaitsee salasanalukitussa tietokoneessa asianmukaisilla palomuureilla ja tietoturvaohjelmilla suojattuna. Ainoastaan yrityksen omistajalla (Leena Helenius) on pääsy näihin tietoihin.

Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Paraplyyn asiakasirekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö lähetään allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Hänellä on lisäksi oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.