Kukapa meistä ei haluaisi tehdä työtään hyvin ja oikein. Ajatuksia eettisestä stressistä.

30.08.2019

Nykyinen työelämä antaa paljon, mutta myös vaatii paljon. Liiallinen työmäärä, liian pitkät työpäivät tai vastaavasti työ, missä on liian vähän sisältöä ja haastetta, saattavat aiheuttaa stressiä. Uskon kuitenkin, että suuri osa työssämme kokemasta stressistä ei johdu liiasta tai liian vähästä työstä, vaan työn eettisistä vaatimuksista - tilanteista, joissa emme osaa tai jostain muusta syystä voi toimia arvojemme mukaisesti.

Kohtaamme työssämme toistuvasti haastavia tekijöitä ja tilanteita, emmekä aina tiedä, miten niihin pitäisi suhtautua tai miten niissä tulisi toimia, jotta toimisi oikein. On myös tilanteita, joissa emme syystä tai toisesta pysty toimimaan tavalla, jonka koemme oikeaksi. Tällaiset arvoja koettelevat tilanteet aiheuttavat stressiä- eettistä stressiä.


Tiedämme kaikki, että nykyajan työ vaatii paljon; mm. osaamista ja sen jatkuvaa kehittämistä, sopeutumista muutoksiin ja joustavuutta. Niiden lisäksi työtä saattaa "rasittaa" epävarmuus, liiallinen työmäärä, ristiriita työn ja vapaa-ajan välillä sekä erilaiset arvot työyhteisön kanssa. Arvoristiriidat ja epäselvyydet siinä, miten toimia voivat tehdä työstä eettisesti hyvin vaativaa.


Moraalia ja eettisyyttä käytetään usein toistensa synonyymeinä, mutta filosofisesti käsitteet voidaan erottaa toisistaan. Etiikka viittaa tiedostettuihin käsityksiin oikeasta ja väärästä, kun taas moraaliin liittyy myös tiedostamatonta.
Eettisyys työssä on kaikkia työntekijöitä koskeva asia. Onhan etiikassa kyse hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä. Organisaation näkökulmasta johtajat ovat kuitenkin erityisasemassa, koska heidän tapansa toimia ja käyttää valtaa - eli heidän eettisyytensä - rakentaa organisaation toimintakulttuuria ja odotuksia muille. Työn eettisten vaatimusten ymmärtäminen ja niihin vaikuttaminen ei siis ole työhyvinvoinnin näkökulmasta marginaalinen tai vain pientä ihmisjoukkoa koskeva asia.


Eri ammattiryhmissä eettiset dilemmat muodostuvat vähän eri tavalla; työtä ei pystytä tekemään niin hyvin kuin haluaisi resurssipuutteen takia, työn vaatimukset ylittävät työntekijän osaamisen tai työntekijällä ei ole mahdollisuus muusta syystä toimia omasta mielestään moraalisesti ja eettisesti oikein. Esimiehillä ja johtajilla ristiriitoja voivat aiheuttaa esim. alaisten ristiriitojen selvittely, suoriutumisongelmiin puuttuminen, muut oikeudenmukaisuuteen liittyvät valinnat, henkilöstön henkilökohtaisiin ongelmiin puuttuminen, asiakkaille annetut lupaukset sekä jopa ulkoa päin tulevat paineet lain rikkomiseen.
Tutkijat mainitsevat eettisesti erityisen vaativina rooleina johtajien ja esimiesten lisäksi kouluspykologit, hoito- ja sosiaalialan työntekijät yleisesti sekä opettajat. Julkisen keskustelun perusteella voi hyvin kuvitella hoitohenkilökunnan tuskan, kun potilaan kanssa ei voi käyttää niin paljon aikaa kuin omasta ammatillisesta näkökulmasta pitäisi. Ymmärrän myös opettajia, jotka arpovat hetken hengähdyksen ja raportoinnin välillä; olisiko viisaampaa suoda itselleen lyhyt lepotauko ennen seuraavaa tuntia vai käyttää välitunti Wilma-päivityksiin, jotta koulun ja kodin yhteistyö toteutuu opetussuunnitelmassa kuvatulla tavalla.

Aika, jolloin väsyttiin pelkästään liian suuresta työmäärästä, on taakse jäänyttä elämää. Myös määrällisesti tai laadullisesti liian vähäinen työ voi aiheuttaa stressiä. Mutta, kuinka suuri osuus kokemastamme stressistä aiheutuu siitä, ettemme syystä tai toisesta voi toimia omien arvojemme ja etiikkamme mukaan. Kuinka moni epämääräinen huono olo töissä johtuukin siitä, ettemme koe toimivamme omasta mielestämme oikein, että emme pysty tekemään työtämme niin hyvin kuin haluaisimme? Ja toisinpäin; työhyvinvointi ja jaksaminen kukoistaa, kun työntekijät kokevat tekevänsä työnsä hyvin ja oikein. Kukapa meistä ei haluaisi tehdä niin.

"Kukapa meistä ei haluaisi tehdä työtään mahdollisimman hyvin ja oikein!"

"Työn eettisten vaatimusten ymmärtäminen ja niihin vaikuttaminen ei ole työhyvinvoinnin näkökulmasta marginaalinen tai vain pientä ihmisjoukkoa koskeva asia."

"Arvoristiriidat ja epäselvyydet siinä, miten toimia voivat tehdä työstä eettisesti hyvin vaativaa."